Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego MONDEX działającego pod adresem www.sklep.mondex.pl jest MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn (zwana dalej MONDEX), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000005755, posiadająca REGON: 51028674000000, NIP: 7391010198. Sprzedawcą i operatorem sklepu jest Unihome Sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 11a/226, 01-793 Warszawa (Polska), KRS: 0000614138, NIP: PL7010570501. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu +48 792 969 999 (od pn. do pt. w godz. 9.00 – 17.00), pod adresem poczty elektronicznej sklep@mondex.pl bądź czat na stronie sklepu.

§1
Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:.
 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności..
 4. Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który jest osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;;
 7. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.
 8. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość Zamówienia.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.
 12. Sprzedawca – Unihome Sp. z o.o., Ludwika Rydygiera 11a/226, 01-793 Warszawa (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614138, posiadająca REGON: 364267729 NIP: PL7010570501;
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 15. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; - wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy interakcji za pomocą danych.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 17. Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 18. Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5) aktywny adres e-mail.
 19. Zamówienie –oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://sklep.mondex.pl/ .
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://sklep.mondex.pl/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
 6. W przypadku oferowania wymienionych produktów/usług, Sprzedawca informuje na kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto Sprzedawca/Usługodawca informuje o mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak również o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
 7. Klient zobowiązany jest do:
 1. podawania przy formularzu rejestracji i zamówienia w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
 2. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów.
 3. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto Użytkownika;
  2. Koszyk;
  3. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  4. Newsletter;
 3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  • wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  • kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 4. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. 
 5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku "Usuń Konto".
 6. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia III. Ust.7 Regulaminu.
 7. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 8. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 11. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem czy też zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 13. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

§5
Zamawianie produktów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sklep.mondex.pl. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
 2. Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach produktu, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 3. Klient zamawiając produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego produktu, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.
 4. Po wybraniu przez Klienta produktu, należy kliknąć ikonkę "DODAJ DO KOSZYKA". Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, jeżeli jest dostępny w sprzedaży.
 5. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka. Może także zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę "PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
 6. Na kolejnym ekranie znajdą Państwo podsumowanie listy produktów dodanych obecnie do koszyka, należy wtedy wybrać formę dokumentu sprzedaży - paragon bądź faktura.
 7. Po wybraniu dokumentu należy kliknąć ikonę "PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA".
 8. Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego produktu.
 9. Klient dokonuje zakupów poprzez tzw. szybkie zakupy lub utworzenie konta lub zalogowanie się do sklepu internetowego INSPI by MONDEX, dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu internetowego MONDEX.
 10. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę "ZAPISZ", wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć ikonkę "PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA".
 11. W następnym kroku należy dokonać wyboru sposobu dostawy oraz płatności za zamówienie, a także zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 12. W kolejnym kroku należy wybrać sposób zapłaty za produkt. Należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".
 13. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem przelewy24 należy wybrać bank, z którego chce się zapłacić albo wystawcę karty kredytowej (Visa/MasterCard) lub BLIK i następnie kliknąć ikonkę "ZAPŁAĆ ZA ZAKUPY".
 14. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (przy czym przez dzień roboczy w niniejszym regulaminie rozumie się każdorazowo każdy dzień tygodnia liczony od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy), zamówienie nie zostanie zrealizowane, a umowa zostanie uznana za niezawartą. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego za pośrednictwem przelewy24 rozpoczyna się po otrzymaniu należności za produkt.
 15. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Można to zrobić na kilka sposobów: np. poprzez klikanie w ikonkę służącą do powrotu na poprzednią stronę lub klikając na dowolną podstronę (albo produkt) znajdujący się na stronie sklepu. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 16. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

§6
Rezygnacja z zamówienia

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki produktów.
 2. Klient ma dwie możliwości, aby skorzystać z ww. uprawnienia:
  1. należy wysłać maila na adres sklep@mondex z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego produktu.
  2. kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu +48 792 969 999 (od pn. do pt. w godz. 9.00 – 17.00.

§7
Ceny

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 3. Do ceny produktu należy doliczyć koszty przesyłki.
 4. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

§8
Dostępność produktów/Realizacja niepełnego zamówienia

 1. Wszystkie produkty przedstawiane na stronie internetowej są produktami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).  zostaje przekazane
 3. W przypadku braku danego produktu w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
 4. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

§9
Sposób odbioru i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy produktu realizowane są na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Niemiec.
 2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od jego złożenia.
 3. Jeżeli wybrany produkt jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.
 4. Informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na stronie koszyka.
 5. W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem przelewy24 – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za produkt na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin w ciągu, którego towar zostanie przekazany kurierowi.
 6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firmy kurierskie InPost, DHL, UPS oraz Suus.
 7. MONDEX ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego produktu do momentu jego doręczenia Klientowi.

§10
Formy płatności

 1. Forma płatności za zamówienie:
  1. Za pobraniem;
  2. Przelewy24 – BLIK, Google Pay, Apple Pay, Karta płatnicza, przelew ekspresow;
 2. MONDEX nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który dokonać należy wpłaty np. na poczcie.
 3. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do MONDEX na adres: sklep@mondex.pl.
 4. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

§11
Umowa

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.mondex.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. MONDEX zobowiązuje się do przekazania produktu kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia lub w przypadku braku produktu, do poinformowania Klienta o braku produktu w takim terminie.
 3. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych.
 4. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do MONDEX, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania produktu 

§12
Koszt dostawy

 1. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi:

  dostawa kurierem GLS – 14,90 zł

  dostawa Pocztą Polską – 12,90 zł

  dostawa do Paczkomatu – 12,90 zł

  dostawa mebli – 29,90 zł

 2. Opłaty dodatkowe do dostaw na terenie Polski. Ponad gabaryt (produkt o sumie dwóch dłuższych boków przekraczających 120cm lub wadze powyżej 20kg) – 20,00 zł
 3. Dostawy realizowane są na terenie Unii Europejskiej z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec. Koszt dostawy zagranicznej kurierem GLS wynosi 99,90 zł.

§12
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania produktu. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i MONDEX podlegają zwrotowi.
 2. Odstąpienie przez Konsumenta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Konsumenta wraz z zamawianym produktem formularza odstąpienia od umowy i wysłania dokumentu do MONDEX przed upływem wskazanego powyżej terminu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt, będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany produkt należy wysłać na adres: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna, Dział zwrotów i reklamacji, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn.
 5. Jednocześnie Sprzedawca udostępnia Konsumentowi darmową usługę obsługi zwrotów https://szybkiezwroty.pl/. Szybkie Zwroty to usługa, dzięki której Klient może bezpłatnie zwracać swoje zamówienia za pośrednictwem automatów Paczkomat zlokalizowanych w całej Polsce. Paczkę ze zwrotem możesz nadać na dwa sposoby – za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile lub korzystając ze strony SzybkieZwroty.pl.
 6. Istnieje także możliwość zgłoszenia chęci zwrotu przez formularz zwrotu dostępny w formie elektronicznej na stronie Sklepu. Wówczas zostanie zamówiony kurier na koszt MONDEX, który bezpłatnie odbierze zwracany produkt. Możliwość darmowego odbioru zwracanych produktów dotyczy wyłącznie dostaw realizowanych na terenie Polski kurierem GLS. Paczkę należy nadać w punkcie GLS na podstawie listu dołączonego do przesyłki.
 7. Konsument zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do MONDEX (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji), z wyjątkiem określonym w ust.7 i 8 powyżej.
 8. W przypadku odesłania produktu samodzielnie przez Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od konsumenta.
 11. Zwracany produkt powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zwrot produktu zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Konsumenta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia produktu na warunkach promocyjnych.
 14. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w ramach akcji promocyjnej, MONDEX na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi), inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta;
  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta;
 16. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

§13
Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę

 1. Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania produktu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany produkt należy wysłać na adres: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna, Dział zwrotów i reklamacji, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn.
 3. Przedsiębiorca zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do MONDEX (tj. koszt odesłania produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji), z wyjątkiem sytuacji określonej w ust.4.
 4. Jednocześnie Sprzedawca udostępnia Przedsiębiorcy darmową usługę obsługi zwrotów https://szybkiezwroty.pl/. Szybkie Zwroty to usługa, dzięki której Klient może bezpłatnie zwracać swoje zamówienia za pośrednictwem automatów Paczkomat zlokalizowanych w całej Polsce. Paczkę ze zwrotem możesz nadać na dwa sposoby – za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile lub korzystając ze strony SzybkieZwroty.pl.
 5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrotowi podlega cena zwracanych produktów oraz koszt najtańszej oferowanej możliwości dostawy.
 7. Należność zostanie zwrócona na wskazane konto bankowego w ciągu 14 dni

§14
Tryb reklamacyjny

 1. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia) w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2023 r.
 2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku braku zgodności produktu z umową sprzedaży w odniesieniu do konsumentów nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy Kodeks cywilny, tylko przepisy określone w ustawie o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r. (rozdział 5A).
 3. Konsument może skorzystać z gwarancji, jeżeli została udzielona przez Sprzedawcę.
 4. Reklamacje należy złożyć na adres Sprzedawcy MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna Dział zwrotów i reklamacji, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn lub w formie elektronicznej przez formularz na stronie mondex.pl/reklamacje.
 5. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 6. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.
 7. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust.6 i 7 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 11. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
  2. sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
  3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
 13. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 14. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
 16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 17. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 18. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 19. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.
 21. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

§15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§16
Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich

§17
Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

§18
Opinie Klientów

 1. W zakresie zamieszczania treści oraz jego udostępniania Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym lub przypisany do konta użytkownika.
 5. Opinie o Produktach mogą być wystawiane tylko w stosunku do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta Sklepu internetowego, który rzeczywiście dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 6. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.
 8. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego opinii czy innych treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 9. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innym podmiotom nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów ani nie udostępnia sponsorowanych opinii
 10. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług opinii i innych treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
   naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§18
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
 3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy

1.01.2023 r.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki obowiązujące podczas Promocji Black Week w sklepie internetowym MONDEX w okresie od 24 do 28 listopada 2023 r.
 2. Promocja obejmuje wybrane produkty dostępne w sklepie MONDEX, oznaczone symbolem "2+1 gratis".
  Promocja dotyczy konkretnych produktów, które zostały oznaczone jako uczestniczące w promocji. Na przykład, jeśli klient wybierze trzy produkty objęte promocją, trzeci otrzyma gratis. Natomiast jeżeli wybierze dwa produkty uczestniczące i jeden nie uczestniczący to rabat nie zostanie naliczony.
 3. Klienci mają możliwość dowolnego łączenia produktów objętych promocją.
  Klienci mogą dowolnie zestawiać produkty objęte promocją, co daje im elastyczność przy tworzeniu zamówień. Na przykład, jeśli klient wybierze dwa produkty A i jeden produkt B, to cena produktu B zostanie pomniejszona do zera.
 4. Promocja stosuje się do zakupów, których liczba produktów jest wielokrotnością liczby 3.
  Promocja obejmuje jedynie zamówienia, w których liczba produktów jest wielokrotnością liczby 3. Na przykład, jeśli klient zakupi 3, 6, 9 produktów, to korzysta z promocji.
 5. Rabat zostanie naliczony automatycznie w koszyku zakupowym.
 6. Wysokość rabatu jest równa cenie co trzeciego, najtańszego produktu w koszyku.
  Podczas składania zamówienia, system automatycznie oblicza rabat. Wysokość rabatu jest równa cenie trzeciego, najtańszego produktu w koszyku. Na przykład, jeśli mamy trzy produkty o cenach 50, 60 i 70 złotych, rabat wyniesie 50 złotych (cena najtańszego produktu).
 7. Rabat przyznawany jest w formie obniżki cenowej; nie przewiduje się dodatkowego dostarczenia darmowego produktu.
  Rabat udzielany jest poprzez obniżenie cen produktów w koszyku. Nie dodajemy darmowych produktów do zamówienia. Na przykład, jeśli klient zakupi trzy produkty po 100 złotych, wówczas otrzyma 100 zł rabatu i za całość zamówienia zapłaci 200 złotych, zamiast 300 złotych
 8. Z promocji wyłączone są produkty marek: Zwieger, Leifheit, Gerlach, Ace, Domestos, Persil, Tesori, Chameloo, Frosch, Lenor, Heitman, Perwool, Waschkoning, Astonisch, Bref, Calgonit, Finish, Fairy, Gallus, Xanto, Softlan.
  Niektóre marki są wyłączone z promocji. Na przykład, jeśli klient wybierze produkty marek Zwieger, Leifheit lub Persil, to nie skorzysta z promocji 2+1 gratis na te konkretne produkty.
 9. W przypadku zwrotu części produktów z zamówienia, cena zostanie przeliczona zgodnie z warunkami promocji.
  Jeśli klient zdecyduje się zwrócić część produktów z zamówienia, cena zostanie przeliczona, uwzględniając warunki promocji. Na przykład, jeśli klient zakupił 6 produktów, zwróci 2, to cena zostanie dostosowana zgodnie z pierwotnym rabatem 2+1 gratis.
Loading...